เสวนา "เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต"

11 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดโครงการเสวนา 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล “เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานฯ ในช่วงเช้าเป็นปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระทรวงใหม่กับการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง “เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
สื่อสารองค์กร