ตลาดนัดวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมวิชาการในการฝึกปฏิบัติงานฯ

13 กุมภาพันธ์ 2562

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ประจำปีการศึกษา 2561 จัดให้มีกิจกรรม "ตลาดนัดวิชาการ" เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการการฝึกปฏิบัติงานฯ โดยให้นักศึกษามีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรค NCDs (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) และข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล #ผนึกกำลังสร้างสรรค์พัฒนานำพาความรอบรู้สู่สุขภาวะชุมชน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
สื่อสารองค์กร