พิธีเปิดการอบรมระยะสั้นหัวข้อ Midwifery Master Program

13 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Professors and Students จาก Magister of Midwifery Study Program of Graduate School Hasanuddin University, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ในการอบรมระยะสั้นหัวข้อ "Midwifery Master Program" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร