โครงการแรงบันดาลใจในการฝึกภาษาอังกฤษ INSPIRATION LEARNING ENGLISH

13 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดโครงการ "แรงบันดาลใจ ในการฝึกภาษาอังกฤษ : INSPIRATION LEARNING ENGLISH" โดยภายในโครงการฯ จัดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีพบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการแบ่งกลุ่มเล่นเกมส์เพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษร่วมกัน ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สื่อสารองค์กร