กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยเบาหวาน

14 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง และความรู้เกี่ยวกับวิธีการนวดและการฝึกสมาธิบำบัด SKT เพื่อบำบัดและเยียวยาผู้ป่วยโรคต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ: Facebook pimsurang kai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
สื่อสารองค์กร