พิธีปิดการอบรมระยะสั้นหัวข้อ Midwifery Master Program

15 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรให้กับ Professors and Students จาก Magister of Midwifery Study Program of Graduate School Hasanuddin University, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นกล่าวปิดการอบรมระยะสั้นหัวข้อ "Midwifery Master Program" พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกัน ณ ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร