ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมตามโครงการพระราชดำริฯ จาก สปป.ลาว

18 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๒๑ ค.ศ. ๒๐๑๙ ในการอบรมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์-ระดับแขวง / ระดับเมือง (Public Health Program-Provincial Level / District) ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๑ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๙ ณ ห้อง ๗๕๑๗ ชั้น ๕ อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สื่อสารองค์กร