การแข่งขันโครงการ"Occ Mahidol Startup Day ประจำปี 2562" ครั้งที่2

21 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขัน โครงการ "Occ Mahidol Startup Day ประจำปี 2562" ครั้งที่ 2 โดยมีกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 กลุ่ม จากนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยาย 4606 ชั้น 6 อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4) ทั้งนี้ถือว่าเป็นการจุดประกายไอเดียใหม่ๆ ของนักศึกษาที่สามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดในเชิงพานิชย์ได้ในอนาคต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
สื่อสารองค์กร