บรรยายพิเศษ “Community-based participatory research”

21 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มี The GeoHealth-FPH special lectures โดยมีบรรยายพิเศษหัวข้อ “Community-based participatory research” วิทยากรโดย Professor Luz Claudio, Ph.D. Chief, Division of International Health Department of Community and Preventive Medicine Mount Sinai School of Medicine โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวจำนวนมาก โดยหลังจากการบรรยายพิเศษฯ ดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ ได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ณ ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
สื่อสารองค์กร