รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

22 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาจาก บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณชัยภัทร พวงจำปา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป คุณรฐา พุดมะลัง ผู้จัดการแผนกพิเศษพัฒนาธุรกิจ และคุณวนิดา โพธิขันธ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สื่อสารองค์กร