อบรม:การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามโครงการพระราชดำริฯ

22 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๒๑ ค.ศ. ๒๐๑๙ และเป็นประธานเปิดการอบรม "หลักสูตรการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน" [Continuous and Sustainable Working Improvement (CSWI) Program] จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๑ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๙ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น ๕ อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
สื่อสารองค์กร