เสวนา "ปังเลย! …สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ผลิตผลเชิงพาณิชย์"

25 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดและนำการเสวนาในโครงการตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจ (Research and Innovation Sharing Market to Business Sectors) โดยในโครงการฯ จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ปังเลย! …สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ผลิตผลเชิงพาณิชย์” ร่วมเสวนาจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Atiz Innovation Co., Ltd. จากนั้นเป็นการนำเสนอด้วยวาจา "ผลงานวิจัยและนวัตกรรม" จากภาควิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเครือข่าย และมีการอภิปราย เรื่อง "การสนับสนุนพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัยสู่ผลผลิตเชิงพาณิชย์" โดยคุณกะรัต ธนะบุญกอง นักส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร