อบรม: เทคนิคการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น

27 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1" โดยภายในโครงการมีการบรรยายหลักเกณฑ์ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น วิทยากรโดย นายวุฒิไกร จำปาทอง นางเบญจมาศ มะหมัดกุล และนางสแกวรรณ พูลเพิ่ม จากกองทรัยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นการสร้างไอเดียให้บรรเจิด...เพื่อให้เกิดผลงาน โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ทำกิจกรรมการวิเคราะห์/สังเคราะห์งาน การวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
สื่อสารองค์กร