Occ..เฉลิมฉลอง 50 ปี มอบความห่วงใย มอบหมวกนิรภัยแก่บุคลากร

28 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ "มอบความห่วงใย มอบหมวกนิรภัยแก่บุคลากร ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยนันต์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ภายในงานฯ จัดให้มีกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยแก่บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์และผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างบริเวณใกล้เคียงคณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร