มุมมองสาธารณสุข : เรื่องไม่เป็นเรื่องเล่าให้เป็นเรื่อง

28 กุมภาพันธ์ 2562

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดให้มีโครงการอบรม เรื่อง "มุมมองสาธารณสุข : เรื่องไม่เป็นเรื่องเล่าให้เป็นเรื่อง" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ เจริญกุล มาเป็นวิทยาในการอบรมฯ ดังกล่าวจัดเพื่อให้ผู้รับฟังได้เรียนรู้กระบวนทัศน์ของงานสาธารณสุขจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ให้สัมพันธ์กับสุขภาวะของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรให้ความสนใจร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
สื่อสารองค์กร