วันพระราชทานนามมหิดล เนื่องในโอกาส ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

1 มีนาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ เดินทางไปร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป ในงานจัดให้มีกิจกรรม การปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง "มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต" โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช จากนั้นเป็นพีธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส พิธีมอบรางวัลมหิดลทยากร มอบเกียรติบัตรแม่ดี-บุคลากรเด่น และรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขอบคุณภาพ: สื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเครือข่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร