แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น งาน MU BLUE NIGHT 6

2 มีนาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง นายสุชาติ วิริยะอาภา นายวรากร เลาหเสรีกุล และนางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน MU BLUE NIGHT 6 คืนสู่เหย้า เรามหิดล ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร