ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2561

7 มีนาคม 2562

องศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมให้แนวคิด แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักสาธารณสุข จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการออกฝึกปฏิบัติงานฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วย จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม และในฐานะผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติงานฯ แนะนำคณาจารย์ที่จะร่วมเดินทางไปดูแลความเรียบร้อย ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานฯ พร้อมทั้งชี้แจง และซักซ้อมการเดินทางและการนำเสนอผลงานเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่จะร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร