ปิดอบรมระยะสั้น:Thai Health System and Universal Health Coverage

8 มีนาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ร่วมรับฟังการนำเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ Students จาก Public Health, Gender and Community Action SIT Study Abroad School for International Training หลังการอบรมระยะสั้น หัวข้อ “Thai Health System and Universal Health Coverage” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 9 มีนาคม 2562 จากนั้นคณบดีกล่าวปิดการอบรมฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ณ ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร