พัฒนาศักยภาพแกนนำ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

13 มีนาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
สื่อสารองค์กร