ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "อยากแบ่งปันเรื่อง ฟันเทียม"

1 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "อยากแบ่งปันเรื่อง ฟันเทียม" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นิทรรศการ "อยากแบ่งปันเรื่อง ฟันเทียม" มีการนำเสนอเรื่องราววิวัฒนาการการทำฟันเทียมจากอดีตถึงปัจจุบัน การเลือกฟันเทียมแบบไหนให้เหมาะสม การดูแลรักษาฟันเทียมและข้อควรระวัง และจัดให้มีบูธจัดแสดงฟันเทียม บูธสาธิตการทำฟันเทียมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
สื่อสารองค์กร