ร่วมหารือกับ Our Lady of Fatima University, the Philippines

1 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย พร้อมทั้งคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณบดี และผู้แทนจาก Our Lady of Fatima University, the Philippines ที่มาร่วมหารือเกี่ยวกับ "DrPH Curriculum, Program Initiatives & Innovation, Faculty & Student Exchange Programs" เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบัน ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 จากนั้นศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อธิบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือฯ ณ งานบริหารเครื่องมือกลาง ชั้น 4 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร