ศิษย์เก่าได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561

1 เมษายน 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาโภชนาการสาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใน"พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561" ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ‎

1
2
3
4
สื่อสารองค์กร