ออกกำลังกายด้วย ตาลต้านตึง

4 เมษายน 2562

อาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยภายในโครงการฯ จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายด้วย ตาลต้านตึง แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ณ วัดมะรุม ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา "ตาลต้านตึง"คือการนำตาลที่ถูกตัดทิ้งแล้ว นำกลับมาสร้างประโยชน์ด้วยการทำเป็นที่ออกกำลังกาย โดยอาจารย์นิเทศฯ ช่วยกันลงมือทำเอง เมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงมาสอนวิธีที่ถูกต้องในการใช้ออกกำลังกาย แก่นักศึกษาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในชุมชนต่อไป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
สื่อสารองค์กร