มอบประกาศนียบัตร : ผู้สำเร็จการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 8

5 เมษายน 2562

องศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธีให้โอวาท กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมฯ โดยในพิธีมีกิจกรรมมอบเข็มที่ระลึกตรามหาวิทยาลัยมหิดล และติดดอกไม้แสดงความยินดีผู้สำเร็จการอบรมฯ กล่าวรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการอบรมฯ โดยนายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล รองผู้อำนวยการด้านอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ตัวแทนผู้สำเร็จการอบรมกล่าวแสดงความรู้สึก จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา ร้องเพลงเทิดพระบิดา และเพลงมหิดลฉลองชัย ถ่ายภาพหมู่ และสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเป็นอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร