พิธีปิดอบรมระยะสั้น: Community Health & Diseases in Thailand

5 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอนร่วมรับฟังการนำเสนอของนักศึกษาจาก The California State University Dominguez Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังเข้ารับการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Community Health & Diseases in Thailand" ทั้งทางด้านวิชาการและได้ลงพื้นที่จริงในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 จากนั้นคณบดี ประธานในพิธีปิดการอบรมฯ พร้อมมอบประกาศนียแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร