งานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ "ราชพฤกษ์ เบิกบาน สราญใจ"

5 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพฺิธีเปิดงานสืบสานประเพณีไทย โดยทางคณะจัดให้มีงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ "ราชพฤกษ์ เบิกบาน สราญใจ" กิจกรรมภายในงานมีพิธีสงฆ์ ขบวนแห่พระพุทธรูป สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนาน และบรรยากาศความเป็นไทย ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร