ปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2561

10 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการฯ ของนักศึกษา และกล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่พร้อมมอบของที่ระลึก ต่อมานักศึกษาแต่ละหลักสูตร ได้มีการสรุปประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ สรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในพิธีปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน ให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นผู้ร่วมพิธีรับชมการประมวลภาพกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการฯ ของนักศึกษา และการอำลาชุมชน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
สื่อสารองค์กร