สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระบบTCAS รอบที่ 2

17 เมษายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (โควต้า) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร