พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

19 เมษายน 2562

ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน ภายในพิธีปัจฉิมนิเทศมีกิจกรรมเสวนา "จากสุขภาพชุมชนสู่สุขภาพโลก" พิธีรับขวัญผูกข้อมือส่งคูนสู่โลกกว้าง เสวนา "บันไดสู่ความสำเร็จ แนวโน้มอาชีพในการทำงานและการศึกษาต่อ" ชมวีดิทัศน์ภาพแห่งความทรงจำคูน 66 จากนั้นผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาถ่ายภาพร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร