แสดงความยินดี : นักศึกษาโภชนวิทยารับรางวัลเหรียญทองแดงผลงานวิจัย

19-21 เมษายน 2562

นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตอนงค์ ผ่องแก้ว, นางสาวธมนวรรณ อั๋นประเสริฐ, นางสาวนรินทร เลิศศรีนภาพร และนางสาวสิรินยา ทองนุ่ม กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จาก 58 ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในทวีปเอเชีย ในการแข่งขันประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ (Novel Research & Innovation Competition 2019) ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2562 ภายใต้หัวข้องานวิจัยเรื่อง “Novel Sodium-reduced Mixed Fish Sauce from Fish Sauce and Sa-Thorn (Millettia leucantha Kurz) Leave Liquid” โดยมี อาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมดูแล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
สื่อสารองค์กร