โครงการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยทางสาธารณสุข

22 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยทางสาธารณสุข : ยุทธวิธีการทำแผนธุรกิจวิจัยและการนำเสนอแหล่งทุนอย่างมืออาชีพเพื่อผลิตผลงานวิจัยสู่การพาณิชย์ (Business Model Canvas and Business Pitching for Research Commercialization) รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความสนใจกิจกรรมของโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทีมีชื่อเสียงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษฯ ดังกล่าวด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร