หารือการพัฒนาหลักสูตร Health System และ Health Service Management

23 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับ แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เลขาธิการราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว และนายกสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ เจริญกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร Health System และ Health Service Management ร่วมกับหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะ และสร้างความร่วมมือด้านวิชาการพัฒนา Collaborative Learning Center ด้าน Health System และ Health Service Management ณ ห้องที่ปรึกษาคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
สื่อสารองค์กร