เทคนิคการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาชีพฯ ครั้งที่ 3

25 เมษายน 2562

งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 3” วิทยากรโดย นายวุฒิไกร จำปาทอง นางเบญจมาศ มะหมัดกุล จากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคในการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานและภาควิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
สื่อสารองค์กร