พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเพื่อพัฒนาความรอบรู้สุขภาพฯ

25 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเพื่อพัฒนาความรอบรู้สุขภาพเพื่อการเป็นอำเภอสูงเนินสุขภาวะ โดยเน้นการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยตนเองในรูปแบบอำเภอสุขภาวะเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
สื่อสารองค์กร