พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเพื่อพัฒนาความรอบรู้สุขภาพฯ

25 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเพื่อพัฒนาความรอบรู้สุขภาพเพื่อการเป็นอำเภอสูงเนินสุขภาวะ โดยเน้นการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยตนเองในรูปแบบอำเภอสุขภาวะเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร