คณะสาธารณสุขศาสตร์รับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย

26 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีโครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดโครงการและเฉลิมฉลอง 465 วัน ที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ภายในโครงการฯ มีกิจกรรมการบรรยาย “ยุทธศาสตร์ความปลอดภัย มุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พิธีมอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2562 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” โดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่ผู้บริหารส่วนงาน และชมนิทรรศการภายในงาน ณ บริเวณโถงต้อนรับ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร