Roadshow​ หัวข้อ​ "อวกาศ​ และงานวิจัยในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง"

26 เมษายน 2562

งานวิจัยและวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดให้มีกิจกรรม Roadshow และการบรรยายหัวข้อเรื่อง “อวกาศและงานวิจัยในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง” วิทยากรโดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ นักวิจัย หัวข้อวิจัยเรื่อง ระบบพยุงชีพที่ยั่งยืนจากไข่น้ำสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคต นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สทอภ. จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับฟังการการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
สื่อสารองค์กร