งานโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

27 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (The 7th of Food, Nutrition, and Dietetics Relationship Activity) " ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนนักศึกษาจาก 8 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ตามรอยพ่อหลวง เพื่อคนไทยกินดีอยู่ดี" โดยคุณพิพัฒน์พงษ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตอาหาร จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร