ประมวลภาพ : งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2019: Run for Fund”

28 เมษายน 2562

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด งานเดิน-วิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “MU Charity 2019: Run for Fund” ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะผู้บริหารส่วนงาน และเหล่านักวิ่งร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ MU Lake มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
สื่อสารองค์กร