โครงการ “ความรอบรู้สุขภาพ : การตรวจสุขภาพประจำปี”

29 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “ความรอบรู้สุขภาพ : การตรวจสุขภาพประจำปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิด ภายในโครงการฯ จึงจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “ทำไม...ต้องตรวจสุขภาพประจำปี” วิทยากรโดย อาจารย์ นายแพทย์สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
สื่อสารองค์กร