ร่วมเจรจาความร่วมมือกับภาคนิคมอุตสาหกรรม

29 เมษายน 2562

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเจรจาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย เข้าร่วมเจรจาในครั้งนี้ด้วย การเจรจาความร่วมมือครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานที่สามารถนำผลงานเชิงวิชาการหรือผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ การใช้ IoTs และ ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการทำ online และ e-learning เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม

1
2
3
4
5
สื่อสารองค์กร