แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Public Health Practice in Thailand

29 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สีหะบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จาก Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Indonesia จำนวน 35 คน ซึ่งเดินทางมาเยื่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Public Health Practice in Thailand : Tackling Health Promotion, Environmental Health and Occupational Health Problems” ณ International Public Health and Environment Training Center ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร