สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 4

3 มิถุนายน 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ณ หอประราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร