อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และแบบ MOOC ประจำปี 2562

4 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดการอบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC / รายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC ประจำปี 2562 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถเลือกใช้สื่อและร่วมแชร์ประสบการณ์การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ไปพร้อมกัน โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร