ประชุมรับฟังคำชี้แจงการจัดทำ PA และกำหนดเป้าหมาย ปี 2563

4 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการจัดทำ PA และกำหนดเป้าหมาย ปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร