คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนา AFRIMS ครบรอบปีที่ 58

6 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ครบรอบปีที่ 58 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

1
2
3
4
5
สื่อสารองค์กร