สัมมนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

6 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ชี้แจงนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/จัดการศึกษาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การสัมมนาฯ ดังกล่าวจัดให้มี การนำเสนอผลการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559 - 2561 การนำเสนอผลการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ประจำปีการศึกษา 2559 - 2561 การนำเสนอผลการดำเนินการ พัฒนาการหลักสูตร/ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี จากนั้นเป็นการชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา โดยมีทีมบริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สื่อสารองค์กร