ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี ครั้งที่ 3 (YMID)

6 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี ครั้งที่ 3 (YMID) ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID) ครั้งที่ 3 ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานการประชุมฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้อำนวยการจากสถาบันทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในย่านโยธี

1
2
3
4
สื่อสารองค์กร