ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ครบรอบ 51 ปี

7 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 51 ปี ณ บริเวณโถง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 51 ปี จัดให้มี พิธีสงฆ์ พิธีสักการะพระพุทธเทพทันตราช กิจกรรมวิชาการ: การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา และกิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพ ในการนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมด้วยรักษาการรองอธิการฯ และผู้บริหาร (คณะฯ) ผู้อำนวยการ (สถาบัน) ส่วนงานต่างๆ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
สื่อสารองค์กร